Västlänkens brister

Västlänken:

 • är inget riksintresse vilket Trafikverket hävdar alltmedan argument för det saknas.
 • har valts av helt politiska skäl istället för det av dåvarande Banverket förordade Förstärkningsalternativet – som vårt förslag är en utveckling av med långt mindre miljökonsekvenser, avsevärt lägre kostnader och med positiv samhällsnytta.
 • tillåtlighetsbeslut från regeringen bygger på felaktiga grunder
 • tar inte hänsyn till att nya förutsättningar tillkommit
 • är samhällsekonomiskt olönsam och ger inte ökad turtäthet, kortare restider eller fler resande
 • överskrider redan sin budget på 20 miljarder kr och riskerar att landa på mer än 50 miljarder, kostnader som är helt orimliga med tanke på att projektet inte ger någon mätbar kapacitetsökning för pendeltågsresenärer
 • ger i ett livscykelperspektiv ingen miljönytta utan orsakar istället ”negativ miljövinst” genom att de enorma utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar under byggtiden inte kan uppvägas genom det fåtal personbilar som ersätts av tågresande
 • gör förödande skada på Göteborgs kulturmiljö
 • ger oacceptabelt stora störningar i form av köer, buller, dammning under byggtiden
 • ger oacceptabla miljö- och hälsoskador under byggskedet genom att ytterligare stora områden i Göteborg kommer att få överskridanden av miljökvalitetsnormer för kvävedioxid
 • har ännu inga lösningar på var sprängsten och lermassor ska deponeras
 • kommer att ge grundvattensänkningar som i sin tur kommer att orsaka sättningar för många fastigheter
 • har inga lösningar för stigande havsvatten, evakueringar av tunneln vid katastrof- eller olyckstillfällen m.m
vi hänvisar också till: http://www.gkma.se http://www.stoppavastlanken.nu http://www.skonagoteborg.nu  

Comments are closed.